در صورتی که برای ورود به چت روم از شما رمز خواست به آخر اسم خود عدد اضافه کنید مثال : امیر 23
پیام سیستم : به ارمیتا چت|❣️|سپیده چت خوش آمدید امیدواریم لحظات خوب و خوشی را سپری کنید


طراحي چت روم نوید طرح

ارمیتاچت|شادی چت|اوا چت|اواچت|سپیده چت|ارمیتا چت

ارمیتاچت|شادی چت|اوا چت|اواچت|سپیده چت|ارمیتا چت

ارمیتاچت|سپیده چت|ارمیتا چت

ارمیتاچت|سپیده چت|ارمیتا چت

ارمیتاچت|سپیده چت|ارمیتا چت

کلمات چتی : , , , , , , , , , , , , , , , ,